หน้าหลัก

ประวัติโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส

               ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อตั้งโดยสังเขปกล่าวคือ แต่เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลอ้อมเกร็ด1 (วัดฉิมพลี) ซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2472 โดยตั้งอยู่ที่วัดฉิมพลี  ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลอ้อมเกร็ด 1 (วัดปรมัยยิกาวาส) และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้มาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
 
               จากประวัติของการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ได้มีวิวัฒนาการ มีความก้าวหน้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีมาโดยลำดับอย่างต่อเนื่อง จนในปีการศึกษา 2535 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ต่อมาในปี 2542 ได้ทำการปฎิรูปการเรียนรู้ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนนำ การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานประถมศึกษาอำเภอปากเกร็ด ถัดมาในปีการศึกษา 2543  ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สำหรับปีการศึกษา 2544 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกในปีงบประมาณ 2542 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากโครงส่งเสริมประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก  และในปีการศึกษา 2545ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

               ที่ตั้งของสถานศึกษาปัจจุบัน  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์  0-25842719 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขนาดพื้นที่  จำนวน 8 ไร่ ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นเกาะกลางแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 218 คน ครูรวมทั้งผู้บริหาร 14 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  ครูต่างชาติ 1 คน  

 

โฆษณา